������� ������� 
 ����� ������� 
 ���������� 
 ���������� 
 ����� ������ 
 ������ 
 ������� 
 ���. ��������� 
 ����������� 
 �/� ������ 
 �������� 
 �������� 
 �������� 
  ������� ��������: �������� ��� ������ site map | in bookmarks | send mail 

����������� �����

��� "������"
��� "�����"
����������
�� ������
��� "������"

���������� ��� ������ ������ ������

���� ������

����� �� ������ ���������� ���� �������� ��������� ���?

 ��� ������� ��������� ������������ ����� ������������
 ����� �������� ��� � ��������� ��� �� �������� ������������
 ������ ���� ��� �� ���������, �� ���������� � �������� ��� ���-���
 ���������� �� ������ ������ ��� � 4 ���� �� 1-2 ������ �� �������
 ����� �� ������� �� �����

 

�������� ��������

  ���. 09
  ������� c��������� ������ ���

  ���. 068
  c��������� �� ������� � �������

  ���. 90-88-88
  c��������� ������ ������������
  ����������� � ����� �����������


  ���. 005, 49-23-00
  c��������� ���������������� �������

  ���. 006, 63-06-00
  c��������� ��������� ��� «������»

  ���. 78-27-17
  c��������� ��� «�������� ������»

������ �����

���������� ����� ����������� ����� ������ ������ ������� ����������� ������ ������ �������� ���������� ���� ����� �������� ���������� ������� �������� ������ ���������� ���������� ���������� ��������� ������� ����������� ������ ��������������� ������ ������ ������ �� ������ ��� ���������� ����������

���������� ������ ��������� ��� ������

������������ ������� �������� ���������� �� �������� ����� ������-������-������ ��-3305 �� ����� ������-������ ��-134�-3�. ���� ����� �������������� ����������� �� �������� � 31 ������� 2012 ����. ����� �������� �� ��������� ������ � 19:10, �� ��������� ���������� �. ������ � 22:10.

� 3 �������� 2012 ����, � ����� � ������ ���������������� � ����������������� ����������� ���� ���� �����-��������� � ������������� - �����-��������� ��-3329/3330.

��� ������� ��������� ���� ������ - ����� - ������. ��������� ������ ���������� 490 ���.
���� ������� � ��������: 11 �������, 1 ��������, 22 ��������, 13 �������, 3 ������, 24 ������, 15 �������.

����������� ������ ������������ ��� ������ �� �. �������

��������
����������
���
��������
�����
������
�����
�������
�����
� ����
�����
�����
���
��������
�����
(���.)
������ - ������ (����������)��, ��, ��, ��, ��, ��, �� (�� 02.09.12)07:00
08:00
08:50
10:00
1:50
2:00
��-3301��-42�� 2 950
������ - ������ (����������)��, ��, ��, ��, ��, ��, ��17:0018:501:50��-3303��-42�� 2 950
������ - ������ (����������)�� (c 31.09.12 �� 28.09.12)19:1021:102:00��-3305��-134�� 2 950
������ - �����-�����������, �� (�� 28.09.12)06:2508:552:30��-925��-42�� 4 300
������ - ����� 4 ���� �� 1 ��������, ������ ������� ������, � ����� 21, 28 ����, 4,11,18, 25 �������. 08:5012:003:10��-3319��-42�� 7300 �� 11900 ���.
������ - �����1 ��� � ������ � 10 ���� �� 23 ��������, �� �������������. 09:0012:003:00��-3309��-42�� 6900 �� 9900 ���.
������ - �������� (�� 08.09.12)08:0014:406:40��-3309/915��-42�� 190 EURO
������ - ������� (� 24.07.12 �� 23.10.12)09:0009:300:30��-904��-42�� 490
������ - ���������������, �� (�� 3.09.12)06:2515:306:00��-925/3329��-42�� 17 000
������ - ������ (� 24.07.12 �� 23.10.12)09:0015:006:00��-904/905��-42�� 190 EURO

�������� ������ ������������ ��� ������ � �. ������

��������
�����������
���
��������
�����
������
�����
�������
�����
� ����
�����
�����
���
��������
�����
(���.)
������ (����������) - ��������, ��, ��, ��, ��, ��, �� (�� 02.09.12)10:00
11:05
12:00
13:00
2:00
1:55
��-3302��-42�� 2 950
������ (����������) - ��������, ��, ��, ��, ��, ��, ��19:5522:002:05��-3304��-42�� 2 950
������ (����������) - �������� (c 31.09.12 �� 28.09.12)22:1500:001:40��-3306��-134�� 9 700
�����-��������� - ��������, �� (�� 28.09.12)20:2022:502:30��-926��-42�� 4 300
���� - �������� (�� 23.09.12), �� (�� 30.08.12)11:0514:103:05��-3320��-42�� 6 500
����� - �������� (�� 08.09.12)21:4500:553:10��-3310��-42�� 6 200
������ - �������� (�� 08.09.12)15:4000:5533:15��-916/3310��-42�� 190 EURO
����� - �������� (� 24.07.12 �� 23.10.12)20:0020:300:30��-904��-42�� 490
������������� - ��������, �� (�� 3.09.12)18:0521:406:00��-3330/926��-42�� 17 000
���� - �������� (� 25.07.12 �� 24.10.12)13:0018:306:00��-904/906��-42�� 180 EURO

������ ����� ������������ ��� ������

����������
��������
�����
������
�����
�������
�����
� ����
�����
�����
���
��������
�����
(���.)
�����-��������� - ���������������, �� (�� 3.09.12)10:0015:303:30��-3329��-42�� 6 200
������������� - �����-�����������, �� (�� 3.09.12)16:3518:053:30��-3330��-42�� 6 200

� ����������: ����� ������� ������� ��� ������� ���������; ������ ������� ��� �������������� ������. ���������� ������ ��� ������ ����������, �������� ���������.

���������� ��� ������: ���. (3412) 006, 63-06-00, 63-06-09.
��������������� �������: �������� ���. (3412) 63-06-77, ��������� ��������� ��������� ���. 688-777
������������ �������: ���. (3412) 68-73-76, 688-777
������������ ����� ��� ������: ���. (3412) 63-06-47

��� ������� �� ��������� � �. ������.

N 131 (�/�"�������"-��������)N 131 (��������-�/�"�������")
05:10 05:50 06:40 07:10 07:40 05:55 06:55 07:25 07:55 08:25
08:10 08:40 09:10 10:40 11:40 08:55 09:25 09:55 11:25 12:25
12:10 13:40 15:10 16:10 16:40 12:55 14:25 15:55 16:55 17:25
17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55
20:10 21:25 20:55 22:10

����� � ���� 40 ���. ������ �� ������: ��������� N 131 �� ��������� "����� ������", ����� �� �������� N 40 �� ��������� "����� ���������� ��������". �������� ���������.������ ������� ���� � ��������

���� ����� �� ��

������ � �������


������� �� 3 ��� | 5 ���� | 10 ����  

����� ��������

02.10.13 � ����� �������! �������� ������� ��������� ��������.
18.09.13 ����� �������� ������ � �������� ������ ���� ������.
17.09.13 � ������� ������� ������������ �����.
16.09.13 ���� ��� �� ������.
16.09.13 ������ ������ ��������� � ���������� ������� ����������.
12.09.13 ������� ���������� ����� ���������� �������!
12.09.13 ������� ����������� �������� �� ������ ������� �� �����.
10.09.13 ���������� �������� ������������ � ������������������ ��������

������� ���������

� ����������� ������


  •   3:
  •   Vegas

����� ����������

����������


      
   www.izhevskinfo.ru

���������� � ��������� �����
web-������ InSite18.ru


���������� �������� ����������, ���������� ������������, �� �������, �������� � ��������� ������� ����������. �������� ���� izhbilet.ru �� ����� ��������������� �� ��������������� �� ������ �������� ������� ���������� �� ��� ����� ���������������. ������������ �������������� ������ ��������� ��� �����, ��������� ���������� �� �����, ������� ������ �������, ���������� � ���������� ���������� ����������. ���� �� ��������� ������ ��� ��������� �����, ����������� ������������, ���������� ��� ������� ����� � ���������� ������ ������������� ������� �������� �������.